Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa PSP w Tarnowskich Górach


logo psp szare 

 SAMODZIELNE STANOWISKO SŁUŻBY BHP-PB

 StopieńImię i nazwisko  Stanowisko

Dane adresowe 

 st.kpt.inż.

 Gerard NICKEL

 Starszy specjalista

nr.tel. 32 381 25 00
 

 Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Służby BHP należy w szczególności:
 

 

1. W zakresie zagadnień BHP:         

 • Prowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję
 • przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • przedstawianie Komendantowi Powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, programów, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy i organizacjami związków zawodowych przy przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy oraz podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp w trybie i zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
 • prowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • inicjowanie i rozwijanie w Komendzie Powiatowej różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii.

2. W zakresie zagadnień spraw obronnych:

 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Powiatowej,
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych.

3. W zakresie zagadnień kancelarii tajnej:

 • prowadzenie kancelarii tajnej,
 • właściwe rejestrowanie, przechowywanie, nadzorowanie obiegu dokumentów oraz wydawanie tych dokumentów osobom uprawnionym,
 • wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie lub przechowywanie dokumentów zawierających informacje  niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę państwową

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5045
Treść wprowadził(a): Kopytko Bartosz, 2014-05-26 13:16:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-08-02 08:52:39